การประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ โรงพยาบาลสากเหล็ก จ.พิจิตร ปี พ.ศ. 2561

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2564 โดย ADMIN ข่าวสาร-ประกาศ

ความเป็นมา : กลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศและจังหวัดพิจิตร สําหรับ อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พบมีรายงานผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ในช่วงปีพ.ศ. 2558-2560 มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น ดังนั้นการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจึงมีความจําเป็น เพื่อยืนยันและตรวจสอบการรายงาน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายคุณลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ ในโรงพยาบาลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร


เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ